Sprawozdawczość

 

WIELKOPOLSKIE CENTRUM MEDYCYNY PRACY przypomina o obowiązku sprawozdawczym 

 PODSTAWA PRAWNA:

- ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1068)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. poz. 1304 ze zm.)

Zgodnie z ww. przepisami lekarz oraz podstawowa jednostka służby medycyny pracy prowadzący działalność w zakresie medycyny pracy zobowiązani są do złożenia sprawozdania za rok poprzedni.

Sprawozdanie MZ-35A wypełniają lekarze przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników. Jeżeli lekarz wykonuje badania profilaktyczne w więcej niż jednym miejscu, to dla każdego z tych miejsc wykonywania działalności leczniczej należy wypełnić oddzielne sprawozdanie.

Sprawozdanie MZ-35B wypełniają kierownicy podmiotów leczniczych realizujących świadczenia  z zakresu profilaktycznej opieki nad pracownikami.

Sprawozdawczość jest zrealizowana także drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu sprawozdawczego na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: www.csioz.gov.pl , zakładka: statystyka publiczna. Instrukcja obsługi portalu znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

Ponadto informujemy, że dane jednostkowe uzyskane w toku postępowania statystycznego będą mogły być wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych.

 

 

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Bank Zachodni WBK VI O/Poznań 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Numer KRS 0000001935
Numer rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 0000000016098