GRUPY ZAWODOWE

Badania profilaktyczne 

Badanie profilaktyczne pracownika przeprowadza lekarz medycyny pracy w oparciu o skierowanie od pracodawcy, zawierające dane pracownika, nazwę jego stanowiska pracy oraz wykaz czynników szkodliwych bądź uciążliwych, na które narażony jest pracownik na tym stanowisku, łącznie z aktualnymi wynikami badań środowiskowych. Na podstawie informacji zawartych w skierowaniu lekarz uprawniony ustala zakres badań dodatkowych i konsultacji  koniecznych do  wydania zaświadczenia lekarskiego o zdolności bądź braku zdolności do wykonywania pracy.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U.1996.69.332 ze zm.) 

Ochotnicza straż pożarna

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy zaprasza do współpracy w zakresie przeprowadzania badań lekarskich członkom ochotniczej straży pożarnej, biorącym bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
W dniu 30 listopada 2009 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 210, poz. 1627 z 2009r. i obowiązuje od dnia 11 grudnia 2009 roku.
Zakres okresowych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej został określony w załączniku do rozporządzenia. Badania przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na 3 lata, na podstawie skierowania wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na siedzibę ochotniczej straży pożarnej (§ 4 ust. 1 rozporządzenia). 

Badania inspektorów transportu drogowego

Badania te  przeprowadza się zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.97.69.332 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego.
Badania lekarskie obejmują badania ogólne stanu zdrowia, badania specjalistyczne i pomocnicze, w tym obowiązkowe badanie psychiatryczne, okulistyczne i otolaryngologiczne.
Badania psychologiczne obejmują w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej osoby badanej.

Badania do licencji pracownika ochrony fizycznej

Badaniom lekarskim i psychologicznym, przeprowadzanym w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, podlegają:
1. Osoby ubiegające się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz
2. Osoby posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej (badania przeprowadza się co 3 lata).

Badanie psychologiczne obejmuje w szczególności ocenę poziomu umysłowego, ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz ocenę poziomu dojrzałości społecznej.

Badanie lekarskie obejmuje:
1.Badanie ogólne stanu zdrowia, obejmujące w szczególności ocenę układu krążenia i oddechowego oraz ocenę narządu ruchu,
2. Badania specjalistyczne: okulistyczne, otolaryngologiczne, psychiatryczne i neurologiczne,
3. Inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, zlecone przez lekarza przeprowadzającego badanie ogólne stanu zdrowia.

Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

W przypadku posiadania pozwolenia na broń badania i wymagane orzeczenia wydawane są raz na pięć lat.
W zakresie badań lekarskich są:  badanie lekarza medycyny pracy (uprawnionego do przeprowadzania badań na broń) oraz  okulisty, laryngologa, neurologa i psychiatry, ponadto badanie psychologiczne, kończących się wystawieniem orzeczeń: lekarskiego i psychologicznego.

Badania sędziów

Badania składają się z badań lekarskich i psychologicznych (podwójne orzecznictwo). Główny nacisk, poza badaniem ogólnolekarskim,  położony jest na ocenę układu nerwowego i stanu psychicznego.
W przypadku badań psychologicznych  szczególnie uwzględnia się zdolność do podejmowania decyzji, zdolność do samodzielnego oceniania sytuacji oraz odporność na trudne stresowe sytuacje.
Zarówno lekarz jak i psycholog wydają zaświadczenia:
- o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego - w zakresie dotyczącym stanu zdrowia,
- o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego - w zakresie dotyczącym sprawności psychologicznej

Badania strażników miejskich i gminnych

Badaniom lekarskim i psychologicznym, przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika, podlegają osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w strażach gminnych oraz osoby pełniące służbę w strażach gminnych (miejskich).
Badania przeprowadza się raz na 5 lat na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę (po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej). 

Badania lekarskie obejmują:

- badanie ogólne stanu zdrowia, obejmujące w szczególności ocenę układu krążenia i oddechowego oraz ocenę narządu ruchu,
- badania specjalistyczne (okulistyczne, neurologiczne),
- inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze zlecone przez lekarza przeprowadzającego badanie ogólne stanu zdrowia. 

Badania psychologiczne obejmują:
określenie sprawności intelektualnej, ocenę osobowości – z uwzględnieniem funkcjonowania psychologicznego w trudnych sytuacjach, określenie poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej osoby badanej

Detektywi

Badaniu lekarskiemu i psychologicznemu, przeprowadzanemu w celu oceny zdolności psychicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych, podlega osoba ubiegająca się o wydanie licencji detektywa oraz osoba posiadająca licencję detektywa.
Badania lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wydanie licencji detektywa przeprowadzają, na jej wniosek.
Osoba posiadająca licencję detektywa podlega okresowym badaniom lekarskim i psychologicznym nie rzadziej niż raz na 5 lat.
Badania przeprowadzane przez lekarza psychiatrę obejmują w szczególności badana w kierunku występowania objawów psychopatologicznych.

Badania przeprowadzane przez psychologa obejmuje w szczególności ocenę:
- sprawności intelektualnej;
- osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach;
- poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

Badanie przeprowadzane przez lekarza upoważnionego obejmuje w szczególności ocenę: 
układu krążenia;
- układu oddechowego.

Pracownicy żeglugi śródlądowej

Pracę na statkach żeglugi śródlądowej mogą wykonywać osoby, u których w wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych oraz które spełniają warunki sanitarno-epidemiologiczne, określone w odrębnych przepisach.

Badania lekarskie obejmują:
- ogólne badanie lekarza uprawnionego, z uwzględnieniem stanu uzębienia 
- badanie narządów wzroku i słuchu
- badanie neurologiczne
- badanie radiologiczne narządów klatki piersiowej
- badanie morfologiczne krwi


- badanie ogólne moczu
- glikemię na czczo
- badanie EKG serca u osób powyżej 40. roku życia
- inne badania diagnostyczne i specjalistyczne ze wskazań lekarskich

Osoby wykonujące pracę na statkach żeglugi śródlądowej podlegają badaniom okresowym:
1) przed ukończeniem 18. roku życia - nie rzadziej niż raz w roku;
2) w wieku od 18 do 50 lat - nie rzadziej niż raz na dwa lata;
3) po ukończeniu 50 lat - nie rzadziej niż raz w roku;
4) po ukończeniu 65 lat - w terminie trzech miesięcy od dnia ostatniego badania, a następnie nie rzadziej niż raz w roku.

Nurkowie

Badanie wstępne obejmuje:
1) ogólne badanie lekarskie;
2) badanie radiologiczne płuc;
3) badanie czynnościowe układu oddechowego (spirometria i maksymalne zużycie tlenu);
4) elektrokardiogram  spoczynkowy, a u osób po 45. roku życia - wysiłkowy;
5) badanie laryngologiczne wraz z badaniem audiometrycznym;
6) badanie EEG ze stymulacją wzrokową i hyperwentylacją;
7) morfologiczne i biochemiczne badanie krwi , z uwzględnieniem poziomu glukozy, kreatyniny i lipidogramu;
8) badanie ogólne moczu;
9) badanie radiologiczne kości długich i dużych stawów (barkowych, biodrowych i kolanowych);
10) test ciśnieniowy, którego sposób przeprowadzenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
11) konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia.

Badanie okresowe obejmuje:
1) ogólne badanie lekarskie;
2) badanie radiologiczne płuc, które wykonuje się raz w roku;
3) badanie czynnościowe układu oddechowego (spirometria);
4) elektrokardiogram spoczynkowy, a u osób po 45 roku życia - wysiłkowy;
5) badanie laryngologiczne wraz z badaniem audiometrycznym;
6) morfologiczne i biochemiczne badanie krwi , z uwzględnieniem poziomu glukozy, kreatyniny i lipidogramu;
7) badanie ogólne moczu;
8) badanie radiologiczne kości długich i dużych stawów (barkowych, biodrowych i kolanowych), które wykonuje się co 4 lata, chyba że stwierdza się zmiany wymagające ich częstszego przeprowadzania;
9) konsultacje lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia;
10) test ciśnieniowy, tylko w przypadku wskazania lekarza przeprowadzającego badanie.

Badania okresowe nurka wykonuje się nie rzadziej niż co 12 miesięcy, a po ukończeniu 45. roku życia nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098