CHOROBY ZAWODOWE

CHOROBY ZAWODOWE

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych narażeniem zawodowym.                        

Aktem prawnym regulującym sposób i tryb postępowania dotyczący zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych, wskazującym podmioty właściwe w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych oraz określającym wykaz chorób zawodowych jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie chorób zawodowych.

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej może zgłosić pracodawca, lekarz, jak również pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.

Wzory dokumentów służące zgłaszaniu podejrzenia, rozpoznawaniu i stwierdzaniu chorób zawodowych zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098