ODWOŁANIE OD ORZECZENIA

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego, niezbędnych badań specjalistycznych i diagnostycznych, lekarz wydaje orzeczenie
o braku przeciwwskazań do pracy lub o przeciwwskazaniach do pracy.

Jeżeli osoba zainteresowana lub pracodawca nie zgadza się z treścią orzeczenia to:

w ciągu 7 dni od daty wydania orzeczenia, może wystąpić z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie orzeczenia do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.

Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie. Ponowne badania lekarskie muszą być wykonywane
w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Badanie te są bezpłatne. Wydane tą drogą orzeczenie jest ostateczne.

Na terenie województwa wielkopolskiego odwołania można składać, w zależności od miejsca zamieszkania, w następujących jednostkach Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy:

w POZNANIU - ul. Poznańska 55A, tel.: 61-84-67-101,
w KALISZU - ul. Zamkowa 18-20, tel.: 62-76-73-377,
w PILE - Al. Wojska Polskiego 49 A, tel.: 67-21-25-521. 

 

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098