PRACODAWCO, CZY WIESZ, ŻE...

- stan zdrowia  pracowników w dużej mierze zależy od warunków w jakich pracują,
- kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz informowania pracowników o ryzyku    zawodowym oraz zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej,
- nie można dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego przez uprawnionego lekarza,
- badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy,
- w razie przejazdu na badania do innej miejscowości przysługuje pracownikowi zwrot kosztów.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną zapewnia osobom pracującym służba medycyny pracy.

Badania profilaktyczne mogą wykonać wyłącznie lekarze posiadający określone prawem kwalifikacje, wpisani do rejestru lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, prowadzonego przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, w Wielkopolsce - Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu.

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098