RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy z siedzibą w Poznaniu, ul. Poznańska 55A, 60-852 Poznań.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, adwokat Justynę Chomicz, z którą można się kontaktować drogą mailową pod adresem: iodo@wcmp.pl lub pisemnie: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, ul. Poznańska 55A, 60-852 Poznań, z dopiskiem: "Inspektor Ochrony Danych".
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym. 
 4. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

          a) dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.
          b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącym organem nadzorczym, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

    6. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji
    przysługujących na podstawie przepisów prawa uprawnień.

    7. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING POZNAŃ

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż na terenie Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu jest wykorzystywany monitoring wizyjny.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych z nagrań monitoringu jest Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, z siedzibą w Poznaniu, ul. Poznańska 55A.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych drogą mailową na adres: iodo@wcmp.pl lub pisemnie na adres: ul. Poznańska 55 A, 60-852 Poznań lub pod numerem telefonu 61 8 467 160.
 3. Na terenie budynku Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy mieszczącego się w Poznaniu przy ul. Poznańskiej 55A zamontowany jest monitoring wizyjny obejmujący ogólnodostępne pomieszczenia, tj. korytarze, wejście do budynku, pomieszczenie rejestracji pacjentów oraz kasy. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których   udzielane są świadczenia zdrowotne, pomieszczeń biurowych.
 1. Państwa dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników, jak również ochrony mienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
 2. Państwa dane osobowe pochodzące z nagrań monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione sądom, organom ścigania, likwidatorom szkód, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, usługi ochrony mienia.
 3. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.
 4. Nagrania z monitoringu przechowywane będą przez Administratora przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia ich nagrania. Jednakże w przypadku, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub otrzymaliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Z chwilą wejścia przez Państwa na teren Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy akceptują Państwo fakt przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

                                                                                          KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING PIŁA

  W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, niniejszym informujemy, iż na terenie Ośrodka Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Pile jest wykorzystywany monitoring wizyjny.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych z nagrań monitoringu jest Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, z siedzibą w Poznaniu, ul. Poznańska 55A.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych drogą mailową na adres: iodo@wcmp.pl lub pisemnie na adres: ul. Poznańska 55 A, 60-852 Poznań lub pod numerem telefonu 61 8 467 160.
  3. Na terenie budynku Ośrodka Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy mieszczącego się w Pile przy Alei Wojska Polskiego 49A zamontowany jest monitoring wizyjny obejmujący ogólnodostępne pomieszczenia tj. główne drzwi wejściowe, pomieszczenia poczekalni pacjentów, drzwi wejściowe od strony podwórza  wraz ze schodami prowadzącymi do gabinetu psychologa oraz poczekalnią pacjentów do gabinetu psychologa, drzwi wejściowe od strony podwórza wraz z korytarzem prowadzącym do pomieszczeń biurowych. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, pomieszczeń biurowych.
  4. Państwa dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników, jak również ochrony mienia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej   oraz  art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
  1. Państwa dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione sądom, organom ścigania, likwidatorom szkód, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, usługi ochrony mienia.
  2. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.
  3. Nagrania z monitoringu przechowywane będą przez Administratora przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia ich nagrania. Jednakże w przypadku, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub otrzymaliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  4. Przysługuje Państwu:
   1. prawo dostępu do swoich danych;
   2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
   3. prawo do usunięcia danych;
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
   5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Z chwilą wejścia przez Państwa na teren Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy akceptują Państwo fakt przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego.
  6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098