Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy z siedzibą w Poznaniu, ul. Poznańska 55A, 60-852 Poznań.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem: iodo@wcmp.pl lub pisemnie: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, ul. Poznańska 55A, 60-852 Poznań, z dopiskiem: "Inspektor Ochrony Danych".
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym. 
  4. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa.
  5. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

          a) dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania.
          b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będącym organem nadzorczym, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

    6. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji
    przysługujących na podstawie przepisów prawa uprawnień.

    7. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098