BADANIA KIEROWCÓW

Od dnia 19 stycznia 2013 roku na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami  /Dz. U.2016.627 j.t./ organem prowadzącym ewidencję lekarzy uprawnionych jest Marszałek Województwa.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego upoważnił Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy Marka Andrzejewskiego do wszelkich czynności związanych z prowadzeniem ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, w tym wydawania decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji uprawnionych lekarzy.

Lekarz, który po raz pierwszy składa wniosek o wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami jest obowiązany przedłożyć nw. Dokumenty:
1. Zaświadczenie o numerze prawa wykonywania zawodu – oryginał do wglądu i kopia lub kopia uwierzytelniona przez notariusza;
2. Dokument poświadczający 5-letni staż pracy w zawodzie lekarza;
3. Dyplom specjalizacji z zakresu medycyny transportu lub medycyny pracy - oryginał do wglądu i kopia lub kopia uwierzytelniona przez notariusza;
albo
4. Dyplom potwierdzający inną specjalizację i dodatkowe szkolenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami - oryginał do wglądu i kopia lub kopia uwierzytelniona przez notariusza;
5. Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
6. Dowód dokonania opłaty za wpis do ewidencji:

Wysokość opłaty za wpis do ewidencji zgodnie z paragrafem 13 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U.2017.250 j.t.) wynosi 50 zł.

Wpłaty dokonać należy na konto:
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań 

Nr konta: 80 1020 4027 0000 1202 0834 2638
PKO BP S.A. I O/Poznań
Tytułem: opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy

Opłata stanowi dochód samorządu województwa wielkopolskiego.

Telefony kontaktowe:
Dział Organizacji, Nadzoru i Szkolenia - 61 846 71 74
Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu:    - 61 846 71 50 (49)

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098