KORZYŚCI Z OPIEKI ZDROWOTNEJ

zdrowotne:
- zachowanie zdrowia i zdolności do pracy,
- ograniczenie liczby wypadków przy pracy, chorób zawodowych i skutków innych chorób związanych z pracą,

ekonomiczne:
- podniesienie wydajności pracy,
- zwiększenie bezpieczeństwa pracy,
- ograniczenie absencji chorobowej,
- zracjonalizowanie wydatków na ochronę zdrowia, bhp i szkolenia,
- zmniejszenie kosztów ubezpieczeń,

inne:
- zwiększenie satysfakcji pracowników i pracodawców,
- zmniejszenie fluktuacji kadr,
- zacieśnienie relacji interpersonalnych,
- poprawa publicznego wizerunku firmy.

Konsekwencjami zaniechania opieki profilaktycznej mogą być m.in.:
- sankcje ze strony organów nadzorujących: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna,
- sankcje sądowe: Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098