MISJA

Misją Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy jest zapewnienie wysokiej jakości świadczeń medycznych w zakresie ochrony zdrowia pracujących na terenie województwa wielkopolskiego, promowanie zdolności do pracy poprzez poprawę stanu zdrowia pracujących oraz dążenie do bezpiecznych warunków pracy.

Celem Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy jest ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobem jej wykonywania, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w tym kontroli zdrowia pracujących.

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej i działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2018.1155 j.t.)
2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 j.t.)

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy, posiadające status  wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, tworzy i utrzymuje samorząd województwa wielkopolskiego.
W skład WCMP wchodzą: Centrum w Poznaniu, Ośrodek w Kaliszu i Ośrodek w Pile. Obszarem działania Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy jest Województwo Wielkopolskie. Siedzibą Centrum jest miasto Poznań.

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098