ZASADY KIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE

Dotyczy: badań profilaktycznych kandydatów do szkół, uczniów i studentów na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkól ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U.2019.1651)

        Badania kandydatów, uczniów i studentów są finansowane z budżetu samorządu województwa. Na terenie województwa wielkopolskiego Samorząd Województwa Wielkopolskiego zlecił realizację powyższego zadania Wielkopolskiemu Centrum Medycyny Pracy. Podstawowe jednostki służby medycyny pracy wybrane zostały w ramach konkursu ofert, z którymi WCMP w Poznaniu zawarło umowy, wykonują powyższe badania na terenie województwa wielkopolskiego bezpłatnie dla osoby badanej. Wykaz tych podmiotów znajduje się na stronie internetowej www.wcmp.pl; zakładka: badania uczniów i studentów.
Nie ma konieczności zawierania odrębnych umów przez szkołę. Świadczenie realizowane jest na podstawie skierowania wystawionego przez szkołę.

        Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U.2018.1155 t.j.) pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki.

        Zasady przeprowadzania badań profilaktycznych kandydatów do szkół, uczniów i studentów reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkól ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U.2019.1651). Badania dotyczą wyłącznie kandydatów, uczniów i studentów, którzy podczas praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem szkoła lub uczelnia winna wydać skierowanie na badanie, którego elementy określa § 3 ww. rozporządzenia, jest to m.in. informacja o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów lub studiów doktoranckich, kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

         Szkoła/uczelnia dokonuje  identyfikacji czynników szkodliwych (fizycznych, chemicznych, biologicznych) i czynników uciążliwych, niebezpiecznych dla zdrowia w miejscu pobierania nauki, oceny zagrożeń dla zdrowia, stopnia narażenia i ryzyka zdrowotnego. Może zasięgnąć w tym celu opinii pracownika bhp, stacji sanitarno-epidemiologicznej. Nie ma podstaw do kierowania na badania do jednostek medycyny pracy osób,  u których ekspozycja na czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia w trakcie praktycznej nauki zawodu jest nieduża, porównywalna z ekspozycją środowiskową, nie stwarzającą istotnego ryzyka zdrowotnego.
Ekspozycję zawodową należy odnieść do 8-godzinnego /dobowego i 40 tygodniowego czasu pracy.

        W Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu opracowano wzór skierowania na badania uczniów i studentów, który w województwie wielkopolskim jest obowiązujący i należy go stosować. W załączeniu przesyłamy wzór skierowania. Jest on dostępny na stronie internetowej: www.wcmp.pl w zakładce: badania uczniów i studentów. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia cytowanego wyżej, lekarz przeprowadza badanie lekarskie z uwzględnieniem oceny potencjalnych lub istniejących zagrożeń dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich. Ocenę umożliwia skierowanie ze szkoły/uczelni.

          Koszty badań profilaktycznych do nauki zawodu związanych jedynie z pracą:
- biurową,
- obsługą monitora ekranowego ˂ 4godzin/dziennie - uznaną jako pracę nieuciążliwą,
- w zmiennych warunkach mikroklimatu,
- w krótkiej ekspozycji na mikroklimat zimny lub na mikroklimat gorący,
- w wymuszonej lub zmiennej pozycji ciała,
- związaną z dźwiganiem ciężarów w granicach dopuszczalnych norm

nie będą refundowane przez WCMP.

           Powodem kierowania na badania nie może być także brak zapewnienia przez szkołę/uczelnię podstawowych zasad bhp, fizjologii, ergonomii, prawidłowego oświetlenia i innych parametrów pracy w trakcie i praktycznej nauki zawodu.
          
Koszty badań przeprowadzonych w oparciu o nieprawidłowe  skierowanie nie będą refundowane podstawowym jednostkom służby medycyny pracy, z którymi Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu zawarło umowę. Na stronie internetowej: www.wcmp.pl w zakładce: badania uczniów i studentów zawarte są aktualne informacje dotyczące ww. badań uczniów/studentów oraz dane adresowe podstawowych jednostek służby medycyny pracy, z którymi Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu zawarło umowę na ww. świadczenia.
           Nie wymagają badań w jednostkach medycyny pracy osoby, które w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów nie są narażone na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
W przypadku występowania czynników szkodliwych prosimy o podanie wyników pomiarów badań środowiskowych, krotności najwyższego dopuszczalnego natężenia, krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia, czasu ekspozycji; w przypadku czynników uciążliwych – czasu ekspozycji. Ekspozycję zawodową należy odnieść do 8-godzinnego /dobowego i 40 tygodniowego czasu pracy.
           Praca przy komputerze wykonywana poniżej połowy dobowego czasu pracy nie jest pracą uciążliwą i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U.1998.148.973 t.j.) uprawnienie pracownika do refundacji za okulary korekcyjne, konieczne do wykonywania takiej pracy, obowiązek zapewnienia przez pracodawcę minimalnych wymagań higienicznych i ergonomicznych stanowiska pracy operatora monitora ekranowego, dotyczy osób wykonujących te prace przez minimum połowę dobowego czasu pracy. W skierowaniu na badanie należy wpisać ilość godzin pracy/nauki przy komputerze.
           W odniesieniu do wysiłku fizycznego należy podać wydatek energetyczny na pracę. Tylko wydatek energetyczny powyżej 1500 kcal/8h u mężczyzny lub powyżej 1000 kcal/8h u kobiety – odpowiada pracy ciężkiej i jest wymieniony w rozporządzeniu MZiOS z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2016.2067 t.j.).
           Wymuszona pozycja ciała przy pracy to np. długotrwałe stanie lub siedzenie, praca w pozycji kucznej lub klęczącej, praca z rękoma uniesionymi powyżej poziomu barków. O wymuszonej pozycji ciała mówimy, gdy nie można jej zmienić przez większą część zmiany roboczej.
Pozycja ciała może być również wymuszona kształtem i rozmiarami stanowiska pracy np. ograniczona przestrzeń w małych pomieszczeniach lub tunelach czy wykopach oraz brakiem możliwości dopasowania wyposażenia stanowiska pracy do pracownika.
            W odniesieniu do mikroklimatu gorącego i zimnego definicje pojęć, metody i pomiary określają Polskie Normy. Kryteriami klasyfikacji środowiska termicznego do obszaru mikroklimatu gorącego jest wartość wskaźnika PMV w trakcie pracy w zakresie powyżej +2,0. Obciążenie termiczne w mikroklimacie gorącym  określa  się  za  pomocą  wskaźnika  WBGT.  Wartości  WBGT  nie mogą  przekraczać  w  ciągu 8-dniowego dobowego czasu pracy wartości dopuszczalnych, które są podane w specjalnych tabelach.
Mikroklimat zimny odnosi się do warunków środowiska termicznego, dla których wartość wskaźnika PMV wynosi -2,0 lub mniej.

          Niekorzystne czynniki psychospołeczne to zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2016.2067 t.j.):
- zagrożenia wynikające ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi,
- zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością,
- zagrożenia wynikające z narażenia życia,
- zagrożenia wynikające z monotonii pracy.
Zwracamy uwagę, że pojęcia „stres”  nie wprowadzono do wskazówek zawartych w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

          Praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej to praca, którą wykonują pracownicy:
- używający samochodu jako narzędzia pracy, niepodlegający Ustawie o transporcie drogowym,
- operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (np. wózki widłowe),
- operatorzy urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość powyżej 1,6 m (układnic magazynowych, wysokiego składowania),
- operatorzy podnośników ramp hydraulicznych na wysokości powyżej 1,6 m, żurawi, dźwigów,
- operatorzy sprzętu drogowego, budowlanego, robót ziemnych,
- zatrudnieni przy monitoringu prac wymagających szczególnej sprawności (np. przy obsłudze pulpitów sterowniczych, sygnalizatorów, w centrach kontroli).
          W przypadku narażenia na czynniki chemiczne należy wymienić jakie, podać nazwy substancji i związków chemicznych, wpisać wyniki pomiarów.

Przepisy prawne:
- wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy – wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U.2016.2067 t.j.),
- rozporządzenie Rady Ministrów  z dn. 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U.2016.1509 t.j.)
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U.2018.1155 t.j.),
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkól ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U.2019.1651).

          Prosimy o racjonalne kierowanie na badania lekarskie ww. osoby, ponieważ finansowanie ww. badań odbywa się ze środków publicznych.
          Przypominamy, że po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych osoby te przy zatrudnieniu lub na własny wniosek będą podlegać badaniom profilaktycznym na konkretnym stanowisku pracy, w określonych warunkach.
          O powyższych zasadach powiadomiono Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Kuratorium Oświaty.

          W przypadku kierowania na badania osób nie decyduje nazwa kierunku kształcenia, nazwa zawodu, ale występowanie czynników szkodliwych, uciążliwych czy niebezpiecznych dla zdrowia w trakcie nauki. Identyfikacja tych czynników należy do szkoły.

           

 

 

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098