ZASADY KIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE

  Dotyczy: badań profilaktycznych kandydatów do szkół, uczniów i studentów na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkól ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019r., poz. 1651)

     Badania profilaktyczne, o których mowa w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkól ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019r., poz. 1651) dotyczą wyłącznie kandydatów, uczniów, studentów, słuchaczy, którzy podczas praktycznej nauki zawodu, studiów lub stażu uczniowskiego są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem szkoła lub uczelnia winna wydać skierowanie na badanie lekarskie profilaktyczne. Aktualny wzór skierowania opracowany w Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy zamieszczony jest także na naszej stronie internetowej i prosimy o jego stosowanie.

     Szkoła/uczelnia dokonuje identyfikacji czynników szkodliwych (fizycznych, chemicznych, biologicznych) i czynników uciążliwych, niebezpiecznych dla zdrowia w miejscu pobierania nauki, oceny zagrożeń dla zdrowia, stopnia narażenia i ryzyka zdrowotnego. Może zasięgnąć w tym celu opinii pracownika bhp, stacji sanitarno-epidemiologicznej. Nie ma podstaw do kierowania na badania do jednostek medycyny pracy osób, u których ekspozycja na czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne dla zdrowia w trakcie praktycznej nauki zawodu jest nieduża, porównywalna z ekspozycją środowiskową, nie stwarzającą istotnego ryzyka zdrowotnego.
Ekspozycję zawodową należy odnieść do 8-godzinnego /dobowego i 40 tygodniowego czasu pracy.

     Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkól ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019r., poz. 1651) lekarz przeprowadza badanie lekarskie z uwzględnieniem oceny potencjalnych lub istniejących zagrożeń dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich. Ocenę umożliwia lekarzowi skierowanie ze szkoły/uczelni.

Koszty badań profilaktycznych związanych jedynie z:
- pracą biurową,
- obsługą monitora ekranowego ˂ 4godzin/dziennie - uznaną jako pracę nieuciążliwą,
- w zmiennych warunkach mikroklimatu,
- w krótkiej ekspozycji na mikroklimat zimny lub na mikroklimat gorący,
- w wymuszonej lub zmiennej pozycji ciała,
- związanej z dźwiganiem ciężarów w granicach dopuszczalnych norm,
lub z inną pracą w warunkach nie stanowiących istotnego ryzyka dla zdrowia
nie będą refundowane przez WCMP.

     W przypadku wpisu w skierowaniu ze szkoły „obsługa monitora ekranowego" należy wpisać liczbę godzin: „powyżej 4 godzin/dziennie" lub „poniżej 4 godzin/dziennie". Tylko obsługa monitora ekranowego komputera powyżej 4 godzin/dziennie w 5-dniowym/tygodniowym trybie nauczania – podlega refundacji z WCMP, w pozostałych wypadkach np. w trybie zaocznym „weekendowym" już nie.

     W przypadku kierowania na badania nie decyduje nazwa kierunku kształcenia, nazwa zawodu, ale występowanie czynników szkodliwych, uciążliwych czy niebezpiecznych dla zdrowia w trakcie nauki. Identyfikacja tych czynników należy do szkoły.

     Powodem kierowania na badania nie może być także brak zapewnienia przez szkołę/uczelnię podstawowych zasad bhp, fizjologii, ergonomii, prawidłowego oświetlenia i innych parametrów pracy w trakcie i praktycznej nauki zawodu.
     Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1175) pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki.

     W przypadku braku w skierowaniach ze szkoły istotnych czynników szkodliwych i uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia w czasie nauki szkole – koszty przeprowadzonych badań profilaktycznych nie będą podlegać refundacji przez WCMP.

     Jednocześnie informujemy, że badania uczniów, studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów nie są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, mogą być wykonywane poza obszarem działania medycyny pracy, wówczas może mieć zastosowanie art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1373), który przewiduje wydawanie orzeczeń o zdolności do kontynuowania nauki przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza rodzinnego).

Po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych osoby te przy zatrudnianiu lub na własny wniosek będą podlegać badaniom profilaktycznym na konkretnym stanowisku pracy, w określonych warunkach.

Przepisy prawne:
- wskazówki metodyczne wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 2067 ze. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (tekst jednolity: Dz. z 2016r., poz. 1509),
- ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1175),
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkól ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019r., poz. 1651).

     Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy prosi szkoły o racjonalne kierowanie na ww. badania lekarskie, ponieważ finansowanie ww. badań odbywa się ze środków publicznych.

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098