ZASADY WSPÓŁPRACY

Przed przystąpieniem do badań  zapraszamy do podpisania umowy na badania profilaktyczne.

Zgodnie z art.12. ust. 1  ustawy o służbie medycyny pracy badania pracowników wykonywane są na podstawie pisemnej umowy, która jest zawierana na czas nie krótszy niż rok.

Umowa powinna określać w szczególności: strony umowy, zakres badań, warunki i sposób udzielania świadczeń, sposób kontroli wykonywania postanowień umowy, terminy płatności, sposób rozwiązania umowy, tryb rozstrzygania sporów.

Po podpisaniu umowy przez pracodawcę, pracownik może zgłosić się do nas na badania z pisemnym skierowaniem, dowodem osobistym i na czczo do badań laboratoryjnych.

Badania wykonywane są zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie badań lekarskich, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U.2016.2067 j.t.)

Szczegółowych informacji udziela: Menedżer ds. marketingu  mgr Wioletta Sobieska tel. 61 8467 132, e-mail: sobieska@wcmp.pl

W sprawach związanych z wystawianiem faktur VAT, korektą faktur, rozliczaniem obciążeń itp. prosimy kontaktować się z pracownikiem Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia tel. 61 8467 150, e-mail: metorg@wcmp.pl

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098