ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1184) podjęcie oraz zakończenie działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi wymaga zgłoszenia, w formie pisemnej, we właściwym ze względu na miejsce jej wykonywania wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

Zgłoszenia dokonuje kierownik podstawowej jednostki służby medycyny pracy lub lekarz wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska lub grupowa praktyka lekarska.

Zgłoszenie, w zależności od podmiotu podejmującego lub kończącego działalność w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej zawiera odpowiednio:
1. nazwę podstawowej jednostki służby medycyny pracy albo imię i nazwisko;
2. adres miejsca wykonywania praktyki, albo adres prowadzonej działalności gospodarczej;
3. oznaczenie podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej i adres podmiotu leczniczego sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracującymi, jeżeli zgłoszenia dokonuje podstawowa jednostka służby medycyny pracy niebędąca lekarzem wykonującym zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub grupową praktykę lekarską;
4. numer prawa wykonywania zawodu;
5. termin podjęcia lub zakończenia działalności lekarza;
6. informacje o dodatkowych kwalifikacjach do przeprowadzania badań profilaktycznych.

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia podjęcia lub zakończenia działalności.

WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098