PRZEPISY

PODSTAWY PRAWNE OCHRONY ZDROWIA PRACUJĄCYCH
Konwencja Nr 161 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca służb medycyny pracy przyjęta w Genewie dnia 26 czerwca 1985r.

USTAWY:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 t.j.)
 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018.917 t.j. )
 3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U.2018.1155  t.j.)
 4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (Dz. U. 2018.151 t.j.)
 5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2018.1990 t.j.)
 6. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2017.2200 t.j..)
 7. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 2017.978 t.j.)
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2018.511 t.j.)
 9. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2018.1376  t.j.)
 10. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe  (Dz.U.2018.792  t.j.)
 11. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2018.123 t.j.)
 12. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2018.617 t.j.)
 13. Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.( Dz.U.2018.967 t.j.)
 14. Ustawa z dnia 20 lipca 2018r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 t.j.)
 15. Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 2017.1839 t.j.)
 16. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U.2015.1569 j.t.)
 17. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017.1318 t.j.)


 ROZPORZĄDZENIA:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U.2016.2067. j.t.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U.2014.1144)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U.2010.149.1002)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011r. w sprawie zadań służby medycyny pracy, których wykonywania przez osoby niebędące lekarzami wymaga posiadania dodatkowych kwalifikacji (Dz. U.2011.206.1223 j.t.)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi tą opieką na swój wniosek (Dz. U. 2010.113.758)
 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. 2016.1509 t. j.)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. 2017.796)
 8. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.2018.1286)
 9.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011.33.166)
 10.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U.2016.1117 t.j.)
 11.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. 2005.81.716 ze zm.)
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. 2013.1367- j.t.)
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U.2013.1379- j.t.)
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych (Dz. U. 2010.110.736)
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 1869)
 16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. 2017. 250 j.t.)
 17. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U.2014.937)
 18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998.  148.973)
 19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003.169.1650- j.t.)
 20. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich 
  i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U.2018.619)
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich
  i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ( Dz.U. 2015.2323)
 22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną ( Dz.U. 2015.2210 j.t.)
 23. Rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania prac na statku morskim (Dz. U.2015.2105 j.t.)
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz. U.1968.20.122)
 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. 2011.251.1511)
 26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 września 2007 r. w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (Dz. U. 2007.199.1440 ze zm.)
 27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. 2010.150.1012)
 28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział 
  w działaniach ratowniczych (Dz.U.2009.210.1627)
WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU|WSZYSTKIE BADANIA WYKONUJEMY W JEDNYM DNIU
Nr konta: Santander Bank Polska S.A. 16 1090 1362 0000 0000 3608 7580
Nr KRS 0000001935
Nr rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą: 000000016098